Amdanom Ni

Castell Harlech. Sleid o awyrlun lliw ar-osgo CBHC o Gastell Harlech, 30/3/2000. (Image: GTJ26991 / NPRN: 93729) Canolfan Ymwelwyr Tyddewi.  Diddyddiad. (Image: CD2003_621_001 / NPRN: 403985)

Preifatrwydd

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu’ch preifatrwydd ac i egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998. Mae’r canlynol yn amlinellu’n harferion o ran casglu gwybodaeth ar gyfer y wefan hon:
Bydd CBHC yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol os byddwch chi:

  1. Yn defnyddio ein ffurflen ymholiadau ar-lein i ofyn am wybodaeth.
  2. Yn archebu delweddau neu gyhoeddiadau.
  3. Yn gofyn am gael eich cynnwys ar ein rhestr bostio

Caiff y wybodaeth ei defnyddio i ddarparu’r gwasanaethau yr ydych chi wedi gofyn amdanynt. Gall hi hefyd gael ei defnyddio’n fewnol i ddadansoddi anghenion ein cwsmeriaid er mwyn datblygu a gwella’n gwasanaethau iddynt. Pan fyddwch chi’n edrych ar y wefan hon ar ôl cysylltu iddi o dudalen arall ar y we, gall y Comisiwn Brenhinol storio enw’r gwe-dudalen hwnnw at ddibenion gweinyddu a dadansoddi mewnol.

“Cwcis”
Nid yw gwefan CBHC yn defnyddio “Cwcis”.

Eich Hawliau Chi
Yn y Deyrnas Unedig, caiff eich data personol eu diogelu gan Ddeddf Diogelu Data 1998 yn ogystal â chan ein polisïau ni. O dan y Ddeddf honno, byddwn ni’n prosesu’n gyfreithlon ac yn deg unrhyw ddata sydd gennym amdanoch chi. Fe gadwn ni’ch data’n ddiogel i rwystro mynediad iddynt gan drydydd partïon sydd heb awdurdod i wneud hynny.
Efallai y bydd rhaid datgelu’ch data personol os yw’r gyfraith yn ei gwneud hi’n ofynnol ei datgelu, neu o ganlyniad i gais cyfreithlon gan awdurdod llywodraethol neu awdurdod sy’n gorfodi’r gyfraith.

Newidiadau i’r Polisi
Yma y rhoir gwybod am unrhyw newid a wna’r Comisiwn Brenhinol i’r polisi hwn ar breifatrwydd, ac fe ddaw’r newid hwnnw i rym ar unwaith.

Mae’r datganiad hwn yn ymwneud â gwefan CBHC yn unig ac nid yw’n gymwys i gysylltau â gwefannau eraill.