Amdanom Ni

Castell Caerffili. Lluniad pen ac inc o ben cerfiedig yng Nghastell Caerffili. 1990. (Image: DI2005_0010 / NPRN: 94497) Yr Hen Goleg, Aberystwyth. Llun o’r gorllewin. 2005. (Image: DI2006_0202 / NPRN: 23303)

Cynllun Iaith Gymraeg

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun sy’n nodi sut y bydd yn darparu’r gwasanaethau hynny yn Gymraeg.

Mae’r cynllun yn disgrifio sut y byddwn yn gweithredu’r egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg, sef y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnesau cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, i’r graddau ei fod yn briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol gwneud hynny.

Gwefan y Comisiwn Brenhinol Bydd ein gwefan yn cynnwys tudalennau yn y Gymraeg ac yn y Saesneg a byddwn am ddarparu fersiynau Cymraeg o’r tudalennau rhyngweithiol ar ein gwefan. Wrth ddylunio gwefannau newydd, neu wrth ailddatblygu gwefannau cyfredol, byddwn yn ystyried Canllawiau a Safonau Meddalwedd Dwyieithog y Bwrdd ac unrhyw ganllawiau tebyg a gyhoeddir gan y Bwrdd yngl?n â dylunio gwefannau.

Pan fyddwn yn gosod cyhoeddiadau Saesneg ar ein gwefan, bydd y fersiynau Cymraeg yn cael eu cynnwys ar yr un pryd, os ydynt ar gael. Pan fo dogfen ond ar gael mewn un iaith, gellid mynd ati (drwy gyswllt neu fodd arall) o’r dudalen gyfatebol yn yr iaith arall a thynnir sylw at ei bodolaeth yn gydradd i ddefnyddwyr y ddwy iaith.

Coflein Byddwn yn paratoi rhaglen, y cytunir arni gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg, sy’n nodi sut y byddwn yn cynyddu cynnwys / tudalennau Cymraeg ein cronfa ddata ar-lein, Coflein, dros gyfnod. www.coflein.gov.uk

Cyhoeddiadau Ein harfer safonol fydd i cyhoeddi deunydd sydd ar gael i’r cyhoedd yn ddwyieithog, gan gyhoeddi'r fersiynau Cymraeg a Saesneg gyda’i gilydd mewn un ddogfen. Byddwn yn defnyddio system sgorio, Atodiad 1, i nodi’n wrthrychol pryd nad oes angen cyhoeddi yn y Gymraeg, neu yn ddwyieithog. Byddwn yn defnyddio system sgorio i nodi’n wrthrychol pryd y dylid cyhoeddi deunydd mewn fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân neu fel dogfennau dwyieithog.

Dogfennau